Regulamin konkursu “Ile ziarenek słonecznika jest na chlebach?”

§1
Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą “Ile ziarenek słonecznika jest na chlebach” (dalej: „Konkurs”) jest  Piekarnia “Ola” Elżbieta Sielska Równoległa 3, 96-300 Żyrardów 8381122364, zwana dalej  „Organizatorem Konkursu” lub „Organizatorem”.
1.2. Konkurs trwa od dnia 14.08.2021 r., od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego, do godziny 12.00  w dniu 22.08.2021 r.
1.3. Miejscem konkursu jest terytorium Polski. 
1.4. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs na oficjalnym Profilu marki  Piekarnia Ola  w portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/Piekarniaola. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.
1.5. Definicje:
Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
Profil Piekarnia Ola – oficjalny profil w  serwisie społecznościowym Facebook;
Regulamin – niniejszy regulamin;
Konkurs – konkurs opisany w niniejszym Regulaminie;
Uczestnik Konkursu – Użytkownik, który zgłosi się do udziału w Konkursie; 
Użytkownik – osoba posiadająca konto w serwisie facebook.pl .

§2
Zasady uczestnictwa w Konkursie
2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletni Użytkownicy, którzy posiadają profil w serwisie Facebook (zgodny z regulaminem portalu Facebook) i spełnią poniższe warunki konkursowe:
 1. a) na  profilu Facebook w komentarzu pod  postem  konkursowym zamieścili odpowiedź na zadanie konkursowe: “Ile ziarenek słonecznika jest na chlebach” zwane dalej „Odpowiedzią”,  a także  w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora,  biorący bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. 
2.3. W Konkursie jedna osoba można wziąć udział jeden raz. Jedynie pierwsza odpowiedź w komentarzu jest traktowana jako zgłoszenie konkursowe,
2.4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. 
2.5 Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie. 
2.6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszeń do Konkursu, które nie dotarły do niego w odpowiednim terminie, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika Konkursu. 
2.7. Nagrodą w Konkursie jest głośnik bluetooth marki JBL.
2.8.  Łączna ilość nagród w konkursie –  1

§3
Zasady przyznawania nagród Konkursowych
3.1. Zadanie każdego Uczestnika Konkursu  polega na :
 1. a) dodaniu na profilu Facebook w komentarzu pod postem  konkursowym odpowiedzi na zadanie konkursowe : “Ile ziarenek słonecznika jest na chlebach”, zwanego „Odpowiedzią”

3.2. Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie oświadcza, że Odpowiedź nie była nigdzie wcześniej publikowana .
3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Odpowiedzi, która narusza obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu lub też prawa lub dobra osób trzecich. Odmowa publikacji lub usunięcie, o których mowa w zdaniu poprzednim, są równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika Konkursu z przeprowadzanej przez Organizatora Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności do nie zgłaszania w ramach Konkursu Odpowiedzi, które:
 • są obraźliwe;
 • nawołują do agresji;
 • obrażają osoby trzecie; 
 • zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby; 
 • obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie;
 • są wulgarne lub zawierają wulgaryzmy; 
 • naruszają prawa autorskie osób trzecich;
 • propagują używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających; 
 • propagują spożywanie alkoholu; 
 • zawierają linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje; 
 • zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe osób innych niż zgłaszający się do Konkursu Uczestnik; 
 • zawierając treści o charakterze komercyjnym (reklamy); 
 • są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej; 
 • w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulamin
3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia/nie opublikowania Odpowiedzi, których autorzy: 
 1. a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie, 
 2. b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Facebook,
 3. c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook,
 4. d) naruszają regulamin serwisu Facebook ,

3.5. Uczestnik poprzez przesłanie zgłoszenia, wyraża zgodę na publikację treści tej Odpowiedzi na stronie Profilu Piekarni Ola  pod adresem:
https://www.facebook.com/ PiekarniaOla/  z podaniem nazwiska autora oraz oświadcza, że udziela Organizatorowi Konkursu nieograniczonej licencji na korzystanie z Odpowiedzi na różnych polach eksploatacji.
3.6. Nagrody zostaną przyznane 1 ( słownie: jednemu)  uczestnikowi, którego odpowiedź zostanie uznana przez Organizatora za  prawidłową.
3.7. Zwycięzcy zostaną wyłonieni 23.08.2021 r. po godzinie 12.00 .
3.7. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa, złożona z przedstawicieli Organizatora. W składzie komisji są: Adam Matuszewski oraz Piotr Szymański. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem Zwycięzcy Konkursu oraz przyznanych mu nagród. 
3.8. Posiedzenie Komisji, podczas którego nastąpi przyznanie nagrody Konkursowej, odbędzie się w dniu 23.08.2021 r.  
3.9. Jeden Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę. 
3.10. Nagroda w Konkursie określona w pkt. 2.9. powyżej nie podlega wymianie na jej równowartość w pieniężną, ani na nagrody innego rodzaju. 
3.11. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 
3.12. Właściwa odpowiedź została zapisana i zamknięta w kopercie znajdującej się w siedzibie Organizatora.

§4
Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie
4.1. Informacje o wynikach Konkursu umieszczone zostaną 23.08.2021 na profilu Facebook w formie komentarzy pod nagrodzoną odpowiedzią.
4.2. Wydanie nagrody nastąpi poprzez jej odbiór osobisty w wybranym przez zwycięzcę sklepie firmowym Piekarnia Ola lub nagroda zostanie wysłana pocztą.
4.3. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę,  zobowiązany jest  wskazać piekarnię Ola, z której odbierze nagrodę lub podać adres pod, który nagroda zostanie wysłana.
4.4. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych  może stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej. 
4.5. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu opisane w niniejszym Regulaminie. 
4.6. Nagrody niezrealizowane do dnia 30.08.2021 r.  przepadają. 
 
 

§5
Postępowanie reklamacyjne
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą składać drogą elektroniczną lub na piśmie. 
5.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje składane drogą elektroniczną należy przesłać na adres: kontakt@piekarniaola.pl. Tytuł e-maila: Reklamacja. Konkurs “Ile ziarenek słonecznika jest na chlebach” Pisemna reklamacja powinna być składana na adres Równoległa 3 96-300 Żyrardów z dopiskiem konkurs Ile ziarenek słonecznika jest na chlebach
5.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu. 
5.5. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację złożoną drogą elektroniczną zostanie przesłana do Użytkownika na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w reklamacji.

§6
Przetwarzanie danych osobowych
6.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 
6.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. 
6.3. Organizator w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, przetwarza dane osobowe Uczestnika Konkursu podane przez niego w zgłoszeniu do konkursu jak również dane publicznie dostępne w ramach profilu Uczestnika Konkursu, który Uczestnik Konkursu wykorzystał do dokonania zgłoszenia do Konkursu, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
6.4. Na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać w każdej chwili ich poprawienia lub usunięcia. 

§7
Postanowienia Końcowe
7.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na profilach Piekarnia Ola  w serwisie Facebook.
7.2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny. 
7.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.
 
0
  0
  Twój Koszyk
  Twój koszyk jest pustyPrzejdź do sklepu